Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE SKLEPSWIATLO.PL

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 • Sklep internetowy, działający pod adresem wwwSklepSwiatlo.pl, prowadzony przez RED RUNNER Maciej Miąskiewicz, ul Radońska 1a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 529-156-65-93, REGON: 141404691, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 11525 (dalej również jako „Sprzedający”).
 • Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego SklepSwiatlo.pl towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.
 • Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu SklepSwiatlo.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 • Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego SklepSwiatlo.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 • Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego SklepSwiatlo.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego SklepSwiatlo.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA

 • Zamówienia w sklepie internetowym SklepSwiatlo.pl można dokonywać:
  • poprzez strony internetowe sklepu SklepSwiatlo.pl - wypełniając formularz na stronach sklepu
  • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 501 093 459 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
 • Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 • Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, drogą mailową na adres sklep@sklepswiatlo.pl.
 • W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

PŁATNOŚĆ

 • W sklepie SklepSwiatlo.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto RED RUNNER Maciej Miąskiewicz, numer konta; BZ WBK 72 1090 2851 0000 0001 1708 4799. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu należności na koncie.
  • Płatność za pobraniem.
  • Płatność kartą kredytową lub bezpośrednio z konta bankowego za pośrednictwem systemu szybka płatność. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A."
  • Karty płatnicze, Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.":
   Visa
   Visa Electron
   MasterCard
   MasterCard Electronic
   Maestro
  • Płatność gotówką - dotyczy zamówień odbieranych osobiście.
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PayU).
 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 8 zł kosztów manipulacyjnych.

DOSTAWA

 • Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach karty produktu sklepu SklepSwiatlo.pl. Towary zostają przeważnie wysłane w 24h, przy potrzebie kompletowania towaru czas wysyłki może przedłużyć się do 48h. Przy dłuższym terminie wysyłki informujemy klienta. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 • Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 • W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu..
 • Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiada kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie SklepSwiatlo.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.
 • Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu SklepSwiatlo.pl. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 • W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego

GWARANCJA I SERWIS

 • Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym SklepSwiatlo.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
 • Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.
 • Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Gwarancja wykazywana jest na podstawie dowodu zakupu i zgłoszenia w sklepie.

REKLAMACJE I ZWROTY

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 • Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
  • złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
  • złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)
  • SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
  • SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
  • Rękojmie zgłaszamy sprzedającemu pisemnie na adres: kontakt@sklepswiatlo.pl lub listownie.
  • W przypadku wystąpienia wady konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady i zgłosić jedno z czterech żądań:

   wymiana towaru na nowy,
   naprawa towaru,
   obniżenie ceny,
   odstąpienie od umowy – jeżeli wada jest istotna
  • Sprzedający ustosunkuje się do żądań klienta w okresie 14 dni.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien zgłosić reklamację sprzedającemu drogą mailową na adres: sklep@sklepSwiatlo.pl, w zgłoszeniu należy podać, nazwę produktu, dane kontaktowe zgłaszającego oraz dokładny opis usterki.
 • Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.
 • Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego SklepSwiatlo.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 • Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego SklepSwiatlo.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym SklepSwiatlo.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę RED RUNNER Maciej Miąskiewicz danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
 • Firma RED RUNNER Maciej Miąskiewicz. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez firmę RED RUNNER dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym SklepSwiatlo.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego SklepSwiatlo.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl